VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

FÖRENINGEN

Föreningen bildades vid ett möte på Bruksmässen i Munkfors den 14 augusti 1980 och dess första årsmöte hölls den 8 april 1981. Det betyder att föreningen under år 2020 skulle ha firat sitt 40-årsjubileum samtidigt som Bruket skulle ha firat 350 år. Coronapandemin har gjort att detta nu skjutits på framtiden och håller gradvis på att tappa sin aktualitet.

Föreningen är medlem av Värmlands Hembygdsförbund, Föreningen Bergsmän och Bruksfolk, ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd) och nätverket Museer i Värmland.

Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte den 21 april 2021, för andra året per capsulam pga pandemin. Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten utöver arbetsutskottets sammanträden.

Antalet betalande medlemmar uppgick 2021-12-31 till 120 betalande och 2 hedersmedlemmar (121 st 2020, 131 st 2019, 139 st 2018, 140 st 2017, 143 st 2016, 138 st 2015).

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter
Mandatperiod
Mikael Nilsson, ordförande                    2020-2021
Gunnar Thyberg, vice ordförande          2021-2022
Kirsten Valeur, kassör                           2021-2021
Bengt Kylberg, sekreterare                   2020-2021
Gun-Britt Nilsson, ledamot                    2021-2022
Olle Olsson, ledamot                             2020-2021
Arvid Åhslund, ledamot                         2020-2021
Inga-Lill Gerebro, ersättare                   2020-2021
Maggie Olsson, ersättare                      2021-2022
Gunnel Nilsson, ersättare                      2021-2022
Egon Kristensen, ersättare                    2020-2021

Olle Olsson (ledamot) och Maggie Olsson (ersättare) avgick efter sommaren av ålders- och hälsoskäl. Både Olle och Maggie har genom många års engagemang på många fronter gjort en bestående insats för Gamla Bruket. Med saknad respekterar styrelsen deras ställningstagande. Egon Kristensen träder in som ersättare för Olle Olsson.

Till revisorer har årsmötet utsett Lennart Nilsson (2020-2021) och Hinz Hylla (2019-2020) med ersättare Gun Nisser (2020-2021). Då Hinz Hylla avled i september har Gun Nisser inträtt som revisor.

 I avsaknad av kandidater har styrelsen fått överta valberedningsfunktionen.

Under året har caféverksamheten skötts av nyetablerade Bittans konditori. Verksamheten med sommarcafé på Gamla Bruket var framgångsrik men påfrestande för de som drev det. Hela rörelsen upphörde vid årsskiftet. Genom att det var ett oprövat grepp upplät Gamla Bruket lokalerna utan kostnad mot att Bittans skötte öppnande och inträde till museerna.

Gamla Bruket har alltså inte haft någon personal anställd för café och vardagshantering av museer. Roland Lindroth har varit anställd på halvtid (lönebidrag) från 12 juli till 6 oktober för att färdigställa martinverkets sidorum och tillverka möbler till dessa.

Jonas Backström, en av sommarjobbarna, fortsatte på timbasis med gräsklippning och assistans åt Roland Lindroth i martinverket. Annars har ju, som alltid, grunden för verksamheten varit det frivilliga obetalda arbetet.

Precis som föregående år har vi haft ett antal sommarjobbande skolungdomar, 14/6 – 2/7: Emma Skaatun och William Heidkamp samt 5/7 – 23/7: Nicole Nilsson, Jonas Backström och Hend Sulemain. Skolungdomarna var formellt anställda av kommunen, som också stod för deras kostnader. Då vi under sommaren inte själva hade någon servering skapade vi en roll som museivärd med uppgift att fånga upp och ge vägledning åt museibesökare vid sidan av att hjälpa till i det dagliga underhållet. Detta var ett koncept som inte fungerade och orsakade mycket arbete för handledarna.

HEDERSMEDLEMMAR

Bertil Andersson, ”Sme-Bertil”, och Roger Källman är sedan tidigare utsedda till hedersmedlemmar för det stöd de gett och ger föreningen.

ÅRET SOM GÅTT

2021 blev det andra året som präglats av Corona-pandemin: mycket begränsad uthyrning av Kvarnen, Valborgsmässofirandet ställdes in och årsmötet skedde skriftligt, ”per capsulam”.

Det som satte mest prägel på Gamla Bruket var ändå att nyetablerade Bittans Konditori i Munkfors tog över driften av Fröken Ruths Café. Det innebar en helt ny standard på bakverken, försäljning av lösglass, högre priser och betydligt fler besökare.2021 var tänkt som ett provår/etableringsår för Bittans Konditori på Gamla Bruket, som om det skulle lyckas, kunde fortsätta och bidra till de samlade kostnaderna genom att erlägga hyra. Dessutom såg vi det som ett sätt att höja standarden på Caféet och göra det mer nutidsenligt samtidigt som vi kunde ägna oss åt byggnader, museer och evenemang. Nu blev det inte så. Den 8 december fick vi ett e-mail som meddelade att man beslut at att lägga ned Bittans Konditori ”…med tanke på vår egen hälsa och familj…”.

Vi började året med att ta hand om en vattenskada genom översvämning på den ena av caféets toaletter. Den uppstod veckan före jul och genom att vi upptäckte det tidigt och kunde få undan vattnet blev skadorna små, egentligen bara fuktinträngning i väggarna. Skadan ledde till att vi bytte klosettstol och lade in en ny plastmatta uppdragen på sidorna på toaletten och även i pentryt.

Årsmötet genomfördes den 21 april per capsulam på samma sätt som 2020. Det har varit en nödlösning då vi konstaterat att många medlemmar inte har möjligheten till ett videomöte, men det har skett på bekostnad av kommunikationen med medlemmarna.

De planerade sommarkvällarna med underhållning ställdes också in pga osäkerheten i covid-spridningen. Med stora utrymmen och smärre anpassningar har vi dock sett att caféet kunnat hanteras rimligt smittsäkert. Museerna var öppna samtidigt med Caféet som också skötte museernas vardagshantering. Caféet har hållits öppet lördag/söndag 15 maj till 13 juni och sedan 15 juni -15 aug, tisdag – söndag kl 11 – 18. Stängt måndagar, midsommarafton och midsommardagen. I verkligheten blev det en del avsteg från detta.

Gräsklippningen betraktar vi som avgörande för att det ska synas att anläggningen är levande och väl omhändertagen. Då vi inte haft någon anställd personal i sommar har det i huvudsak skötts av våra volontärer: Lennart Nilsson, Egon Kristensen och Rolf Magnusson, i slutet av sommaren med stöd av ”sommarjobbaren” Jonas Backström.

Öppnandet av Martinverkets sidorum har varit det stora renoveringsprojektet under året. Vid sidan om andra givare har föreningen fått 175 000 kr från Riksantikvarieämbetet för att slutföra projektet. En ytterligare väsentlig komplettering är att förbättra avrinningen och dränering av regnvatten vilket vi sökt medel till från Länsstyrelsen och räknar med att få tidigt år 2022.

23 augusti, studiebesök Frövifors pappersbruksmuseum. Styrelsen och aktivt arbetande på Gamla Bruket gjorde ett givande besök i Frövifors efter inbjudan från Föreningen Bergsmän och Bruksfolk.

Kulturarvsdagen 11 september fick hos oss temat ”Martinverkets berättelse” med visning och presentation av vad som förevarit på platsen fram till stängningen 1941.

Samtidigt öppnades Sagostigen som börjar vid Martinverket och utgör en spännande vandring för barn i en tät skog, där man plötsligt möter lite vad som helst. Vi är glada åt detta kommunala initiativ (Resurscentrum, Kjell Jormesäter) som fyller en viktig lucka för besökande barnfamiljer på Gamla Bruket.

Under natten 13 – 14 september var det inbrott i Chicago-bodens verkstad. Brottet är uppklarat och rättegången genomförd. Merparten av det stulna är säkrat. En kamera är uppsatt och Sme-Bertil ser över möjligheten att sätta galler på insidan av fönstren.

Den 4 december invigdes de nyrestaurerade sidorummen i Martinverket med bidragsgivare och de som arbetat med projektet inbjudna. Det blev en imposant eldfest med marschaller till martinverket, och inne i hallen eldkorgar och eldlåda med brinnande ved, rök och ackompanjemang av en del av Billyz orkester – en magisk miljö där vi serverade glögg och Gunnar Thyberg höll invigningstalet.

Fröken Ruths Café var öppet för inbjudna gäster och andra besökare. Här bjöds det på bejublad sång av Pink Ladies. Samtidigt med detta hade Hantverksgruppen julmarknad i Kvarnen.

Annars har styrelsearbetet i mycket präglats av bekymmer för föreningens framtid i perspektiv av att vi inte lyckats föryngra styrelsen och hitta formen för anläggningens långsiktiga fortlevnad. Det har varit påtagligt med planeringsosäkerheten under pandemitiden och blev tydligt när Olle och Maggie Olsson gav sig i augusti  och ännu tydligare när Bittans Konditori gav sig i december.

EKONOMI / BESÖKARE

Se separat resultaträkning och balansräkning för kalenderåret 2021.

Beräknat på samma sätt som tidigare år, har under 2021, 508 personer löst inträde till museerna (50 kr/vuxen, medlemmar fritt). Under 2020 var det 203 personer (2019:648, 2018:573, 2017:472, 2016:611,2015:585, 2014:623, 2013:811, 2012:685, 2011:954 personer

BIDRAGSGIVARE

Föreningen är för sin verksamhet beroende av stöd, ekonomiskt och i natura, för bevarandet och för att verksamheten ska kunna utvecklas. För 2021 vill vi framför allt tacka för gåvor och stöd från:

Munkfors Åkeri AB / Roger Källman

Sme-Bertil Andersson

Gun Nisser

Munkfors kommun

Munkfors Sågar

Voestalpine Precision Strip

Helmia-stiftelsen

Sparbanksstiftelsen ALFA

Riksantikvarieämbetet

Arbetsförmedlingen

Torild och Karin Dubecks dödsbo

Dessutom har föreningen under året fått flera värdefulla gåvor till sitt arkiv och föremålssamling.

FORTSATT ARBETE

Föreningen har upprättat en verksamhetsplan för 2021-2025. Mycket är här inriktat på att göra Gamla Bruket inbjudande till ett trivsamt och minnesvärt besök och något att återvända till. Vi vill också öka attraktionen för grupper och skolklasser genom att kunna erbjuda fler aktiviteter än guidning och kaffe. Det grundläggande motivet är att vi, inom ramen för vårt uppdrag, måste öka besöksintäkterna!

Marknadsföringen är kritisk men svår då den lätt ger kostnader som vida överstiger intäktsökningen

När vi nu står på egna ben med en stor anläggning med stora fasta kostnader är det helt avgörande att vi ökar intäkterna och får Gamla Bruket att verkligen bli en angelägenhet för alla munkforsbor och intresseväckande för alla besökare. Detta är den ena utmaningen. Den andra är att hitta ett sätt att föryngra kåren av styrelse och volontärer – här håller åldern nu snabbt på att ta ut sin rätt!

Munkfors den 7 februari 2022

Mikael Nilsson (ordförande)    Gunnar Thyberg (vice ordf)    Kirsten Valeur (kassör)               

Gun-Britt Nilsson (ledamot)  Egon Kristensen (ledamot)     Arvid Åhslund (ledamot)

                                            (ers. Olle Olsson, tidigare ledam)

Bengt Kylberg (sekreterare)