VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022

FÖRENINGEN

Föreningen bildades vid ett möte på Bruksmässen i Munkfors den 14 augusti 1980 och dess första årsmöte hölls den 8 april 1981. Det betyder att föreningen under år 2020 skulle ha firat sitt 40-årsjubileum samtidigt som Bruket skulle ha firat 350 år. Coronapandemin har gjort att detta nu skjutits på framtiden och håller på att tappa sin aktualitet.

Föreningen är medlem av Värmlands Hembygdsförbund, Föreningen Bergsmän och Bruksfolk, ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd) och nätverket Museer i Värmland.

Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte den 26 april 2022 och det var återigen ett fysiskt möte efter två år ”per capsulam” pga pandemin. Styrelsen har under året haft 15 protokollförda möten.

Antalet betalande medlemmar uppgick 2022-12-31 till 120 betalande och 2 hedersmedlemmar (122 st 2022, 121 st 2020, 131 st 2019, 139 st 2018, 140 st 2017).

 

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter och ersättare

Gunnar Thyberg, ordförande
Mikael Nilsson, vice ordförande                
Tommy Nilsson, kassör                        
Bengt Kylberg, sekreterare                   
Gun-Britt Nilsson, ledamot                   
Arvid Åhslund, ledamot
Vakans, ledamot                 
Gunnel Nilsson, ersättare                      
Sofie Svedberg, ersättare
Susann Kaiser, ersättare
Vakans, ersättare                                 På grund av den generationsväxling styrelsen nu genomgår beslutade årsmötet att temporärt införa 1 års mandattid.

Till revisorer har årsmötet utsett Lennart Nilsson och Kirsten Valeur med ersättare Gun Nisser.

          I avsaknad av kandidater har styrelsen fått överta valberedningsfunktionen.Det frivilliga arbete som gjorts under året har främst utförts av de på olika sätt förtroendevalde. Även andra har varit involverade, inte minst Roland Lindroth.

HEDERSMEDLEMMAR

Bertil Andersson, ”Sme-Bertil”, och Roger Källman är sedan tidigare utsedda till hedersmedlemmar för det stöd de gett och ger föreningen.

ÅRET SOM GÅTT

2022 kom i mycket att präglas av förändringar som föranletts av ökande ålder och vikande hälsa hos många av de som varit engagerade i styrelsen eller kring dem, som frivilliga vid evenemang, som helgvärdar eller i allt underhållsarbete som det blir på en plats som Gamla Bruket. Detta gör att vi nu söker andra lösningar. Sålunda har bokföringsarbetet överförts till HeLiO juridik i Munkfors, gräsklippningen lagts ut på Trädgårdstjänst, Caféet och tillika hantering av museerna på Konferenscenter och de 5 ungdomarna. Föreningen har inte haft någon anställd under året. Även om mycket alltså blivit annorlunda är verksamheten i full gång efter coronan.

Generationsväxling

Som följd av dessa åtgärder får vi nu in yngre personer i arbetet om än på nya premisser. För att uppnå en dialog med medlemmarna och även stimulera till styrelseuppdrag genomfördes ett medlemsmöte den 22 mars. Reklam för detta gjordes med annons i veckobladet tillsammans med en artikel som skrivits av Birgitta Svensson. Gunnar fick också med Bengt Gustafsson från Kresam, som deltog i samtalet. Kallelsen till medlemsmötet skickades till alla medlemmar per post tillsammans med årsmöteskallelsen. Kallelsen till medlemsmötet hörsammades av 17 personer, varav 4 var nya för oss i Gamla Bruket-sammanhang.

Årsmöte

Efter 2 är ”per capsulam” kunde årsmötet åter genomföras på sedvanligt sätt den 26 april. De ovan nämnda problemen gjorde att styrelsen inte blev fulltalig trots beslutet om en, till ett år, förkortad mandattid Efter förhandlingarna underhöll Lars Linzie med sång och musik.

Valborgsmässofirande 30 april

Firades traditionellt med brasa och fyrverkeri. Kommunchefen Jan-Olov Appel höll vårtalet och den förstärkta körverkstaden, ledd av Jonas Wärja, stod för vårsångernaEfter pandemin blev det en stor framgång med närmare 400 besökare

Caféverksamheten

Under sommaren har caféverksamheten skötts av Munkfors Förenings- och Konferenscentrum, MFKC, då 2021 års aktör, Bittans konditori, upphört med sin verksamhet.

2022 visade 5 skolkamrater, Linnea Frödén, Alva Kervestig, Elvira Holm, Amanda Törnkvist och Filippa Melén, intresse för att driva ett sommarkafé. Av detta blev det slutligen så att Konferenscenter (MFKC), Vanja Persson, anställde flickorna, ställde sitt kök till förfogande för bakning, slöt avtal om Ruths Café, och gav dem den support de behövde. Konferenscenter hjälpte Gamla Bruket med en begagnad diskmaskin för att öka kapaciteten, men någon kontanthyra togs inte ut då det ändå fick betraktas som en försöksverksamhet. Under hela sommaren har de öppnat och stängt museerna och tagit upp entréavgifter på Gamla Brukets uppdrag. Öppethållandet har följt Laxholmens öppethållande, men har under juli haft öppet alla dagar (utom ett par dagar då det var strömlöst pga brukets underhållsarbeten).

Nu blev sommarens caféverksamhet mycket uppskattad och framgångsrik. Ett nytt avtal har tecknats för sommaren 2023, då med en hyra som bidrar till att täcka kostnaden för lokalen.

Föreningen SKILDRA – ”Skildra Storytelling Studios” – i KvarnenMed tillskyndan av Malin Lindh på Munkfors kommun har vi fått kontakt med Föreningen Skildra. De arbetar med virtual reality teknik (VR) som bl.a används i dataspel för att för att förmedla kulturarvet i termer som är bekanta och attraktiva för det nu växande släktet.Det första var att finna och ställa i ordning en lämplig lokal. Efter många turer fann vi att det enda vettiga var den södra delen av Kvarnen, med värme, toaletter och pentry. Där är de nu verksamma och betalar separat för elen samt en hyra som täcker föreningens kostnader. Nu har vi alltså en fast arbetsplats i Kvarnen för fem ungdomar; Samuel Nilsson som är ordförande i gruppen, Thobias Borum marknadsföring och allt i allo, Alma Melin, marknadsföring, Laban Löfgren, art director, ekonomi, Filip Kull programmerare, allt i allo.

För att klara Skildras behov av internetuppkoppling har vi installerat fiberkabel till Kvarnen genom Munkfors stadsnät. Samtidigt passade vi på att dra fiber till kontoret i museibyggnaden. Genom den nya användningen har brand- och inbrottslarm också installerats i Kvarnen. Styrelsen har vidare beslutat att sätta in inbrottsskydd i form av stålgaller för fönstren i södra delen av Kvarnen samt i verkstaden.

Lokal för uthyrning

Det finns behov i Munkfors för en lokal för uthyrning till familjefester och föreningsmöten. Då Kvarnen nu disponeras för annat har cafélokalen ställts ordning för denna uthyrning. Därför har den ömtåligare museidelen avskilts med ett låsbart stängsel.

Under sommarmånaderna, när caféverksamheten är i gång, finns salen i Chicagoboden. Denna kan dock bara användas i samråd med caféet då dess toaletter och pentry behöver vara tillgängliga.

Hantverksmässa

Hantverksgruppen hyrde Chicagoboden, för en hantverksmässa den 9–24 juli (veckorna kring bondkomikfestivalen). Som vanligt blev det ett mycket uppskattat inslag.

Ekonomitjänst

För att avlasta Kassören har ett avtal träffats med Helio Juridik AB, Helena Lindqvist Olsson, om övertagande av bl.a bokföringstjänster, regelbunden rapportering, att svara för bokslut och att ta fram en budget tillsammans med styrelsen. Denna tjänst utförs med timarvode.

Underhållsprojekt

Kompletteringsjobb har gjorts på martinverkets smårum och avvattningssystem med stuprör och rör i marken har installerats.

Musikunderhållning

Vi har försöksvis återupptagit musikunderhållning på sommaren i parken eller Chicago-boden.
Sweet Combo 24 juli kl 15 I Chicagoboden pga tveksamt väder.
William Björling ung dragspelsvirtuos 21 aug kl 14..
Rockinfluerad musik med Stafås kvartett 21 aug kl 15.

Allt var väldigt uppskattat av publiken och musikerna är pigga på att återkomma.

Så länge musikerna inte tar något arvode, kör vi sommarunderhållningen med fritt inträde men med frivilligt bidrag i korg eller swish. Sommarens försök föll väl ut.

Körverkstaden med Jonas Wärja hade en konsert 20 november kl 15.00 i caféet.

EKONOMI / BESÖKARE

Se separat resultaträkning och balansräkning för kalenderåret 2021.

Under 2022 har c:a 600 personer löst inträde till museerna. Jämfört med tidigare år har priset för vuxen fördubblats till 100 kr men då ingår nu audioguide. Under 2021 var det 508 personer (2020:203, 2019:648, 2018:573, 2017:472 personer)

BIDRAGSGIVARE

Föreningen är för sin verksamhet beroende av stöd, ekonomiskt och i natura, för bevarandet och för att verksamheten ska kunna utvecklas. För 2022 vill vi framför allt tacka för gåvor och stöd från:

Munkfors Åkeri AB / Roger Källman

Sme-Bertil Andersson

Gun Nisser

Munkfors kommun

Munkfors Sågar

Voestalpine Precision Strip

Helmia-stiftelsen

Sparbanksstiftelsen ALFA

RiksantikvarieämbetetLänsstyrelsen – Fonderade bygdemedel

Dessutom har föreningen under året fått flera värdefulla gåvor till sitt arkiv och föremålssamling.

FORTSATT ARBETE

Föreningen har upprättat en verksamhetsplan för 2021-2025 som fortfarande är aktuell. Mycket är här inriktat på att göra Gamla Bruket inbjudande till ett trivsamt och minnesvärt besök och något att återvända till. Vi vill också öka attraktionen för grupper och skolklasser genom att kunna erbjuda fler aktiviteter än guidning och kaffe. Det grundläggande motivet är att vi, inom ramen för vårt uppdrag, måste öka besöksintäkterna!

Marknadsföringen är kritisk men svår då den lätt ger kostnader som vida överstiger intäktsökningen

När vi nu står på egna ben med en stor anläggning med stora fasta kostnader är det helt avgörande att vi ökar intäkterna och får Gamla Bruket att verkligen bli en angelägenhet för alla munkforsbor och intresseväckande för alla besökare. Detta är den ena utmaningen. Den andra är att hitta ett sätt att föryngra kåren av styrelse och volontärer – här håller åldern nu snabbt på att ta ut sin rätt!

Munkfors den 14 februari 2023

Gunnar Thyberg (ordförande)  Mikael Nilsson (vice ordf)                   Tommy Nilsson (kassör)                   

Gun-Britt Nilsson (ledamot)   Arvid Åhslund (ledamot)                   Bengt Kylberg (sekr.)