VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

FÖRENINGEN
Föreningen bildades vid ett möte på Bruksmässen i Munkfors den 14 augusti 1980 och dess första årsmöte hölls den 8 april 1981. Det betyder att föreningen under året skulle ha firat sitt 40-årsjubileum samtidigt som Bruket skulle ha firat 350 år. Coronapandemin har gjort att detta nu skjutits på framtiden.

Föreningen är medlem av Värmlands Hembygdsförbund, Föreningen Bergsmän och Bruksfolk, ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd) och nätverket Museer i Värmland.

Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte den 22 april 2020, per capsulam pga pandemin. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten utöver arbetsutskottets sammanträden.

Antalet betalande medlemmar uppgick 2020-12-31 till 119 + 2 hedersmedlemmar (131 st 2019, 139 st 2018, 140 st 2017, 143 st 2016, 138 st 2015).
 
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter
Mandatperiod
Mikael Nilsson, ordförande             2020-2021
Gunnar Thyberg, vice ordförande   2019-2020
Kirsten Valeur, kassör                   2019-2020
Bengt Kylberg, sekreterare            2020-2021
Gun-Britt Nilsson, ledamot             2019-2020
Olle Olsson, ledamot                     2020-2021
Arvid Åhslund, ledamot                  2020-2021
Inga-Lill Gerebro, ersättare            2020-2021
Maggie Olsson, ersättare               2019-2020
Gunnel Nilsson, ersättare               2019-2020
Egon Kristensen, ersättare             2020-2021

Till revisorer har årsmötet utsett Lennart Nilsson (2020-2021) och Hinz Hylla (2019-2020) med ersättare Gun Nisser (2020-2021).

I avsaknad av kandidater har styrelsen övertagit valberedningsfunktionen.

Under del av året har föreningen haft Louise Persson och Anna Bönström anställda och som skolungdomspraktikanter, 22/6-3/7: Neo Bengtsson och Hanna Jönsson samt 6/7-24/7: Tindra Persson, Sofie Rundqvist och Abdullah. Skolungdomarna var formellt anställda av kommunen, som också stod för deras kostnader.

HEDERSMEDLEMMAR
Bertil Andersson, ”Sme-Bertil”, och Roger Källman är sedan tidigare utsedda till hedersmedlemmar för det stöd de gett och ger föreningen.

ÅRET SOM GÅTT
År 2020 började som vanligt med planeringsarbete för sommaren med valborgsfirande, årsmöte, sommaröppet, jubileum, hantverksmässa etc. Under mars månad fick allt detta ställas in eller senareläggas beroende på Corona-pandemin. Det förenklades ju inte av att de allra flesta av oss tillhörde riskgruppen 70+.

Genom Louise Perssons insats har dock uthyrningen av Kvarnen kunnat hållas igång fram till hösten. Dessutom har gräsmattorna hållits klippta och i ordning.

Föreningens trängda ekonomiska situation tillsammans med att vi inte lyckats få tillräckliga bidrag till att fullfölja restaureringen av martinverkets sidorum, gör att detta arbete bromsats upp. Vår förhoppning är att detta ska kunna fullbordas under 2021 så att vi under 2022 ska kunna använda rummen och få intäkter från detta.

Vi har i huvudsak varit förskonade från skadegörelse på Gamla Bruket, men i år har vi vid tre tillfällen varit utsatta för fönsterkrossning, en helt onödig kostnad som drabbat föreningen.

Det firande av Munkfors Bruks 350-årsjubileum, tillsammans med voestalpine Precision Strip AB, som var planerat till den 30 maj ställdes in och sköts på framtiden. Gamla Bruket gav ut jubileumsskriften ”MUNKFORS – Ett järnbruk genom 350 år” med stödannons från Munkfors kommun. Häftet säljs på Gamla Bruket. (20 kr + porto, beställs via e-mail eller web-sidan)

Under året har vi introducerat en audioguide för museerna på svenska eller engelska. På skyltar vid de olika objekten finns en siffra och en benämning. Trycker man in siffran på guiden får man en beskrivning av objektet i sitt sammanhang. Det blev en viktig tillgång under sommaren då vi inte erbjöd guidning.

Till vår glädje fick vi oväntat stöd från Munkfors kommun inför sommaren: Vi fick bidrag till valborgsmässofirandet och behövde inte återbetala detta efter inställandet. Dessutom kunde vi med hjälp av skolungdomar hålla öppet i café och museer under 5 veckor under juni-juli. Kommunen skötte personaladministrationen och stod för lönen.

Caféet coronaanpassades med glesare möblering, fönster över disken och slopande av kontantbetalning, endast kort och Swish togs emot, och markering av 2m lucka mellan besökare.

Under sommaren har det varit öppet (museer och café) vardagar, utom måndag, från 22 juni till 24 juli med hjälp av skolungdomar.

Genom arvet från paret Dubeck har föreningen fått nya muskler att möta framtiden med. Men det är viktigt att vi använder detta klokt, dels för att utveckla verksamheten, dels för att ha en likviditetsreserv. Det får inte användas för att täcka ett löpande underskott av driften!

Uthyrningen av lokaler, främst Kvarnen, har pågått fram till 1 november. Det är nu helt stängt fram till 31 mars 2021. Under vinteruppehållet sker regelbundna tillsynsronder över hela anläggningen.

EKONOMI / BESÖKARE
Se separat resultaträkning och balansräkning för kalenderåret 2020.
Beräknat på samma sätt som tidigare år, har under 2020, 203 personer löst inträde till museerna (50 kr/vuxen, medlemmar fritt). Under 2019 var det 648 personer (2018:573, 2017:472, 2016:611,2015:585, 2014:623, 2013:811, 2012:685, 2011:954 personer

Fröken Ruths Café har blivit en uppskattad institution i samband med museibesök och vandring i Bruksparken. 2020 var caféet endast öppet 5 veckor, samtidigt med museerna.

BIDRAGSGIVARE
Föreningen är för sin verksamhet beroende av stöd, ekonomiskt och i natura, för bevarandet och för att verksamheten ska kunna utvecklas.

För 2020 vill vi framför allt tacka för gåvor och stöd från:
Munkfors Åkeri AB / Roger Källman
Sme-Bertil Andersson
Gun Nisser
Karin Köhncke
Munkfors kommun
Munkfors Sågar
Helmia-stiftelsen
Sparbanksstiftelsen ALFA
Region Värmland – Underskottsbidrag
Arbetsförmedlingen
Torild och Karin Dubecks dödsbo
Dessutom har föreningen under året fått flera värdefulla gåvor till sitt arkiv och föremålssamling.

FORTSATT ARBETE
Föreningen har upprättat en ny verksamhetsplan för 2021-2025. Mycket är här inriktat på att göra Gamla Bruket inbjudande till ett trivsamt och minnesvärt besök och något att återvända till.

Vi vill också öka attraktionen för grupper och skolklasser genom att kunna erbjuda fler aktiviteter än guidning och kaffe. Det grundläggande motivet är att vi, inom ramen för vårt uppdrag, måste öka besöksintäkterna!

Marknadsföringen är kritisk men svår då den lätt ger kostnader som vida överstiger intäktsökningen. För 2021 planerar vi veckovisa evenemang, ”Torsdagskväll i Bruksparken”, för att öka uppmärksamhetsgraden på annonseringen liksom att se om vi kan samverka med andra aktörer.

När vi nu står på egna ben är det helt avgörande att vi ökar intäkterna och får Gamla Bruket att verkligen bli en angelägenhet för alla munkforsbor och intresseväckande för alla besökare.

Munkfors den 9 mars 2021

Mikael Nilsson (ordförande)     Gunnar Thyberg (vice ordf)    Kirsten Valeur (kassör) 

Gun-Britt Nilsson (ledamot)    Olle Olsson (ledamot)             Arvid Åhslund (ledamot)

Bengt Kylberg (sekreterare)