VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

FÖRENINGEN
Föreningen bildades vid ett möte på Bruksmässen i Munkfors den 14 augusti 1980 och dess första årsmöte hölls den 8 april 1981. Det betyder att föreningen nu har fullbordat sitt 40:e verksamhetsår!
Föreningen är medlem av Värmlands Hembygdsförbund, Föreningen Bergsmän och Bruksfolk, ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd) och nätverket Museer i Värmland.

Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte den 11 april 2019 och styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten utöver arbetsutskottets sammanträden.
Antalet betalande medlemmar uppgick vid årsskiftet till 129 + 2 hedersmedlemmar (139 st 2018, 140 st 2017, 143 st 2016, 138 st 2015).

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter
Mandatperiod
Mikael Nilsson, ordförande             2018-2019
Gunnar Thyberg, vice ordförande   2019-2020
Kirsten Valeur, kassör                   2019-2020
Bengt Kylberg, sekreterare            2018-2019
Gun-Britt Nilsson, ledamot             2019-2020
Olle Olsson, ledamot                     2018-2019
Arvid Åhslund, ledamot                  2018-2019
Inga-Lill Gerebro, ersättare            2019-2019
Maggie Olsson, ersättare               2018-2019
Gunnel Nilsson, ersättare               2019-2020
Vakant, ersättare                          2019-2020

Till revisorer har årsmötet utsett Lennart Nilsson (2018-2019) och Hinz Hylla (2019-2020) med ersättare Gun Nisser (2018-2019).

I avsaknad av kandidater har styrelsen övertagit valberedningsfunktionen. Under året har föreningen haft Louise Persson, Per-Erik Gustafsson, Gunnel Lindroth, Anna Bönström och Roland Lindroth anställda under olika perioder.

HEDERSMEDLEMMAR
Bertil Andersson, ”Sme-Bertil”, och Roger Källman är sedan tidigare utsedda till hedersmedlemmar för det stöd de gett och ger föreningen.

ÅRET SOM GÅTT
Året 2019 har kännetecknats av en fortsatt strävan att förbättra anläggningens underhållsstandard i hög grad inriktat på Martinverket, men också av en målinriktad verksamhet riktad mot den intresserade allmänheten.
Det som blivit akut under året är att driftskostnaderna kraftigt överskridit intäkterna. Vi började tiden som fastighetsägare med ett femårigt stöd om 65 000 kr/år från voestalpine – det har nu upphört. El och värmekostnaden har ökat, men framför allt personalkostnaden. Tidigare har vi utöver lönebidragsanställd haft fas3 / extraarbetare utan kostnad och med handledarbidrag. I år har vi, i princip, bara haft lönebidragsanställda. Det gör att nettokostnaden för personal ökat med närmare 200 000 kr. Samtidigt som vi söker nya lösningar tvingas vi nu att drastiskt sänka våra kostnader och det drabbar främst personal och underhåll av byggnader. Restaureringen av Martinverket täcks i huvudsak av bidrag från Länsstyrelsen och olika fonder.

20 februari var det cafékväll med Dutch Oldies, Three Pink Friends och Same Sound. Mycket uppskattat, med 100-talet deltagare och ett överskott som gick till Cancerfonden.

30 april, på Valborgsmässoafton var det utöver sedvanlig brasa och fyrverkeri, ett uppskattat vårtal av kommunens näringslivs- och turistchef Birgitta Svensson och körsång av en från Geijerskolan och Körverkstaden förstärkt kyrkokör, ledd av Jonas Wärja. Vi hade tur med vädret så det blev 4 – 500 personer. Frk Ruths Café hölls öppet.

17 juni hade vi boksläpp och presskonferens på TextoBilds tryckeri i Hagfors. Det rörde boken ”1954 – om ett märkvärdigt år i Munkfors-Ransäter” som skrivits av Anders Ajaxson och gavs ut av Gamla Bruket. Det var 195 händelser som beskrivits av ”Hson” i VF med 71 kommentarer av Anders Ajaxson. Här beskrevs också evenemanget i Munkfors 13-

14 juli. Detta gav stort uppslagna artiklar både i NWT och VF. Hela upplagan, 300 ex, såldes slut i juli och nytryck gjordes.

22 juni, midsommardagen, var det gudstjänst i kapellet med kyrkkaffe i Fröken Ruths Café.

13 juli var det stor idrottshistorisk minnesdag på Gamla Bruket som arrangerades tillsammans med IFK Munkfors, OK Grane och Värmlands Idrottshistoriska Sällskap. Huvudprogrammet var intervjuer på Ljungbergsscenen av många idrottsveteraner som delade med sig av minnen och erfarenheter under ledning av Anders Ajaxson. I Chicagoboden fanns under dagen en storslagen fotoutställning med idrottshistoriska bilder, anordnad av IFK och OK Grane. Evenemanget samlade omkring 400 besökare under dagen.

14 juli på Munkfors Förenings- och Konferenscenter ledde Anders Ajaxson intervjuer kring boken ”1954 – Om ett märkvärdigt år i Munkfors-Ransäter”. Gamla Bruket arrangerade detta tillsammans med IFK och drygt 80 personer deltog.

16 – 28 juli var det hantverksmässa i Chicagoboden som var uppskattad och gav ett hyggligt resultat för utställarna. 21 juli var det bondkomik-festival vilket bidrog till många besök. Hantverksmässan hade samma öppettider som museerna och Fröken Ruths Café.

6 augusti blev det premiär för ”Gruppvisning med extraaktivitet”. Smårummen i martinverkets sydöstra del är tänkta att bl.a. användas för olika aktiviteter som förstärker behållningen av ett besök. 6 augusti kom 54 personer från en kurs på Geijerskolan. De fick brännmärka tillsågade brädbitar med gamla stämplar som värmdes på en fältässja. Det föll väl ut och de flesta tog med sin brädbit som souvenir. Denna gång tog vi 30 kr extra per person för detta.

21 – 22 september, Klarälvsloppet hade sekretariat i Kvarnen. På lördagen var det cykellopp och på söndagen rullskidor. Vi serverade korv vid start/mål vid Lumplena och kaffe i Kvarnen.

7 december var det julmarknad i Chicagoboden med Hantverksgruppen i Munkfors. Det blev en trevlig tillställning med många besökare. Fröken Ruths Café hölls öppet.

Under sommarsäsongen har det varit öppet (museer och café) vardagar, utom måndag, från 14 maj till 31 augusti. Under juli och augusti, var det också öppet lördag-söndag. Uthyrning av lokaler till föreningar och privata fester har blivit en allt viktigare del av föreningens verksamhet, i synnerhet Kvarnen men också Fröken Ruths Café och Chicagoboden.

Det inre arbetet i föreningen har i hög grad präglats av att förbättra och höja underhållsstandarden hos de övertagna byggnaderna, i år främst Martinverket.

Martinverket
Vi arbetar nu vidare med att restaurera rummen i den utskjutande längan i martinverkets sydöstra del, dvs matsal, provsmedja, provlaboratorium och förmanskontor. Detta räknar vi med ska vara slutfört under 2020.

Vi fortsätter långsiktigt arbetet med att hitta bästa lösning för att hejda vittringen av murverket och därmed bromsa det långsamt pågående förfallet. Under vägen har vi bland annat rensat bort fuktbärande skräp och sanerat sidorummen från hussvamp.

Chicagoboden
Arbetet i Chicagoboden är slutfört. I bottenvåningen finns nu en stor sal för utställningar, marknader och andra evenemang.

Museibyggnaden
I avvaktan på att kunna återuppta projektet med att förnya museet efter de avslag vi fått på bidragsansökningar satsar vi nu på underhåll och utveckling i mindre skala. Vi har nu skaffat ett audioguidesystem som till sommaren 2020 ska förmedla en fördjupad information på svenska eller engelska till besökare som går själva, utan guide.

EKONOMI / BESÖKARE
Se separat resultaträkning och balansräkning för kalenderåret 2019.
Beräknat på samma sätt som tidigare år, har under 2019, 648 personer löst inträde till museerna (50 kr/vuxen, medlemmar fritt). Under 2018 var det 573 personer (2017:472, 2016:611,2015:585, 2014:623, 2013:811, 2012:685, 2011:954 personer). Även 2019 har antalet besökande grupper (f.a. bussresor) varit mycket begränsat. Med tanke på de odelat positiva omdömen som ges efter museibesöken och i jämförelse med andra liknande museer borde besöksantalet ligga på minst det dubbla. Ett stort problem är att vi har många besökare till Martinverket och Brandstationen där vi inte tar ut någon särskild avgift – att på ett klokt sätt göra museet till en enhet med en entréavgift är en utmaning för 2020. Men det är också viktigt att vi får museet att leva så att besökare är intresserade av att återkomma!
Fröken Ruths Café har blivit en uppskattad institution i samband med museibesök, vandring i Bruksparken och särskilda evenemang. Det totala antalet besökare till Gamla Bruket 2019 uppskattas till c:a 4000 personer i alla åldrar.

BIDRAGSGIVARE
Föreningen är för sin verksamhet beroende av stöd, ekonomiskt och i natura, för bevarandet och för att verksamheten ska kunna utvecklas.

För 2019 vill vi framför allt tacka för gåvor och stöd från:
Munkfors Åkeri AB / Roger Källman
Sme-Bertil Andersson
Roy Palm
Gun Nisser
Lars-Erik PetterssonABF Värmland
Munkfors kommun
Munkfors Sågar
voestalpine Precision Strip AB
Helmia-stiftelsen
Sparbanksstiftelsen ALFA
Kulturmiljöfond VärmlandLänsstyrelsen, ”Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer”
Riksantikvarieämbetet, ”Bidrag till arbetslivsmuseer”
ArbetsförmedlingenDessutom har föreningen under året fått flera värdefulla gåvor till sitt arkiv och föremålssamling.

FORTSATT ARBETE
Föreningen arbetar nu vidare efter den reviderade verksamhetsplanen 2019-2023. Planen är ett uttryck för att vi utöver att fortsätta på den redan tidigare inslagna vägen även gör vad vi kan för att stimulera framåtandan i Munkfors. Verksamhetsplanen har inte reviderats för 2020, då det nu allra viktigaste för oss är att få balans i ekonomin, men att målsättningen i ett längre perspektiv är oförändrad.

Några nyckelpunkter i verksamhetsplanen är:
Samarbete med skolan
Vi vill stärka samarbetet med skolan för att kunna ge mer än en kort guidad rundvandring. Det skulle vara att med aktiviteter på Gamla Bruket ge anknytning till flera läroämnen och en grundligare förståelse för Munkfors historia och nutid.

Mötesplats Gamla Bruket /Bruksparken
Vi vill att gamla bruksområdet (inbegripet våra grannar) ska bli den naturliga mötesplatsen för boende i Munkfors och ett för hela Värmland naturligt utflyktsmål, både när det är något speciellt evenemang och när det är en vanlig sommardag.

En levande anläggning
I grunden har vi ett historiskt minnesmärke att bevara för framtiden. Vi har redan fått bekräftat att det är möjligt med eget arbete och externa bidrag. Sedan gäller det att få liv i anläggningarna, också de museala, så det blir lockande att besöka. Och att återkomma till! Det är den stora utmaningen för oss just nu.

När vi nu står på egna ben är det helt avgörande att vi ökar intäkterna och får Gamla Bruket att verkligen bli en angelägenhet för alla munkforsbor och intresseväckande för alla besökare.

Munkfors den 31 mars 2020

Mikael Nilsson (ordförande)     Gunnar Thyberg (vice ordf)    Kirsten Valeur (kassör)

Gun-Britt Nilsson (ledamot)    Olle Olsson (ledamot)             Arvid Åhslund (ledamot)

Bengt Kylberg (sekreterare)